Jaargang 2012

Cahiers Politiestudies (december 2012), 2012/4, n° 25 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Tides and Current in Police Theories (engelstalig)

Editoren : Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Jack Greene, Layla Skinns, Lieselot Bisschop, Elke Devroe, Antoinette Verhage

In this volume of the Journal of Police Studies, authors are invited to reflect on the substance of theoretical developments concerning police. The volume will be focused on a paper from Jack R. Greene, called “The Tides and Currents, Eddies and Whirlpools and Riptides of Modern Policing: Connecting Thoughts”. The paper was the outcome of a seminar organized at Ghent University in the framework of the working group on policing of the European Society of Criminology (ESC), held in September 2010. The contribution of Greene is referring to original backgroundpapers which were published earlier. With this volume, we want to push the analysis further, starting from the observations Jack Greene makes in his provocative roundup (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2012), 2012/3, n° 24 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Integriteit en Deontologie

Editoren : Annelies De Schryver, Patrick Van Parys, Emile Kolthoff, Karin Lasthuizen

In dit Cahier worden verschillende aspecten behandeld over het ‘fair’ handelen van politiemensen. ‘Fair handelen’ betekent zowel handelen ten opzichte van de burger als ten opzichte van de werkgever (overheden). Deontologie is eigen aan ieder beroep, en werkt zoveel als mogelijk zelfregulerend. Deontologie is een hulpmiddel, een leidraad om politiemensen te helpen de juiste keuzes te maken wanneer zij te maken hebben met moeilijke dilemma’s. Deontologie is een instrument dat kan helpen bij deze dilemma’s, terwijl ‘integriteit’ zich dieper in de persoonlijkheid situeert. Dit is bij uitstek één van de elementen die men bij de selectieproeven zou kunnen meten. Beide hoger vernoemde aspecten raken aan het geladen begrip: ‘normvervaging’. In dit Cahier zal het thema vanuit deze verschillende invalshoeken bestudeerd worden (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2012), 2012/2, n° 23 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Geweld en Politie

Editoren : Gerwinde Vynckier, Otto Adang, Willem De Haan, Franky Goossens

Algemeen wordt gesteld dat de samenleving agressiever en gewelddadiger wordt. Afnemende tolerantie en verdraagzaamheid, individualisering, ‘korte lontjes’, maar ook alcohol en drugs zijn veronderstelde oorzaken. Naast burgers in het algemeen zijn juist functionarissen die in de publieke ruimte optreden (ambulancepersoneel, brandweerlieden, toezichthouders, bus/trambestuurders, maar zeker ook de politie) stelselmatig voorwerp en slachtoffer van agressie en geweld. Ernstige geweldsincidenten die zich het afgelopen jaar voordeden, voeden de discussie over de oorzaken van de geweldstoename in de maatschappij en doen vragen rijzen bij het optreden van politie. Is zij nog wel opgewassen tegen dat geweld? Dit Cahier brengt meningen en visies bij elkaar over beide aspecten (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2012), 2012/1, n° 22 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Professionalisering en Socialisatie

Editoren : Sofie de Kimpe, Lodewijk Gunther Moor, Frits Vlek, Piet van Reenen

Opleiding speelt een belangrijke rol in de professionalisering en de socialisatie van het politieberoep. Naast het aanleren van de kennis, vaardigheden en attitudes om het politieberoep uit te oefenen, doet er zich tijdens de opleiding ook een interactieproces voor waarbij de nieuwkomers in het beroep culturele elementen (waarden, normen, denkbeelden, etc.) absorberen. Met andere woorden, bij iedere opleiding vindt er evenzeer een transfer plaats van competenties en kennis, als van cultuur. Cahier 22 wenst inzicht te geven in beide opleidingsfuncties. Daarbij wordt de vaststelling dat er in de politieorganisatie vooral wordt gezocht naar methoden om de eerste opleidingsfunctie te optimaliseren, geproblematiseerd. Weinigen stellen zich echter de vraag hoe de - door de literatuur fel bekritiseerde - socialisatiefunctie van de politieopleiding verbeterd kan worden. Met de blik op de toekomst wil dit Cahier zich dan ook richten op hoe de politieopleiding van morgen een motor van verandering kan vormen voor de politieorganisatie? (ISN-nummer : 1784-5300).Jaargang 2011

Cahiers Politiestudies (december 2011), 2011/4, n° 21 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Proces-verbaal, Aangifte en Forensisch Onderzoek

Editoren : Lotte Smets, Lodewijk Gunther Moor, Jan De Kinder

In dit Cahier komt het tot stand komen van het proces-verbaal en de aangifte in relatie tot het politionele recherchewerk aan bod. Dit zijn immers, naast een aantal andere belangrijke recherche aspecten, twee essentiële dagdagelijkse politiepraktijken. Gelet op de informatieve doeleinden van deze schriftelijke verslaggevingen vinden huidige verbaliseringscapaciteiten, -methoden en de kwaliteit ervan in dit Cahier een plaats. In tweede instantie bespreekt Cahier 21 implicaties bij expertise in strafzaken en het forensisch werk tijdens het politieonderzoek aan bod (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2011), 2011/3, n° 20 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Technological Led Policing (engelstalig)

Editoren : Evelien De Pauw, Paul Ponsaers, Cees van der Vijver, Willy Bruggeman

Technology has always played an important role in the activities of policing. That role has ot only expanded in the last years, but also been renewed. On the one hand, technology is used in the assistance of police work (CCTV, scan equipment, resources for investigation, and so on). On the other hand, technology also provides new opportunities for crime, mainly in the sphere of information technology, which demands continuous adaptations from the police in terms of investigation methods. The use of technology leads to many interesting questions. One of them is of course the privacy issue, but there are also questions with regard to the consequences of investing in technology for the manner in which the police carries out her tasks. Can police investigations keep pace with technological developments? (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2011), 2011/2, n° 19 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Burgerparticipatie

Editoren : Lodewijk Gunther Moor, Frank Hutsebaut, Peter Van Os, Dominique van Rijckeghem

De laatste jaren wordt een actieve rol van burgers in de veiligheidszorg ook door de overheid benadrukt. De overheid ziet burgerparticipatie als een middel om de kloof met de bevolking te dichten. Cahier 19 brengt verschillende vormen van burgerparticipatie in beeld. Aandacht wordt gegeven aan burgers die beroepsmatig bij de politie werken. Het CPS-onderzoek ‘calogisering’ vindt een plaats in dit Cahier. Ook komen de thema’s burgers als vrijwilliger bij de politie werken, burgers die helpen bij de opsporing (Burgernet, SMS Alert, Buurt Informatie Netwerken), burgers die actief zijn bij preventie van criminaliteit en overlast (buurtmoeders en –vaders, community watching) en burgers die het heft in eigen hand nemen (sociale zelfredzaamheid, noodweer, burgerarrest, eigen richting) aan bod. Waar liggen grenzen voor burgerparticipatie? Wat is (on)wenselijk? Wat zijn (on)mogelijkheden? Wat is de betekenis voor de politie? (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2011), 2011/1, n° 18 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Social Disorder

Editoren : Bas Van Stokkom, Jan Terpstra, Marleen Easton

Spanningen en conflicten maken onlosmakelijk deel uit van de grootstedelijke leefomgeving. In een dynamische, stedelijke samenleving hebben politici, beleidsmakers, buurtbewoners, belangenbehartigers en andere betrokkenen voortdurend te maken met onverwachte conflicten en onlusten waar vaak direct op dient te worden gereageerd. Cahier 18 geeft inzicht in (etnische) spanningen en conflicten in (probleem)wijken en het management daarvan. Meestal richt onderzoek naar onlusten zich alleen op de belangrijkste incidenten. De sociaal-culturele ontwikkelingen binnen de wijken (lange termijn spanningen, symbolische orde, mechanismen van zelfrechtvaardiging) komen nauwelijks aan bod. Strategieën worden vaak uitsluitend via klant en klare instrumentele modellen van crisisbeheersing verwoord vanuit het perspectief van politie (en bestuur). Cahier 18 geeft een antwoord op de vragen welk lange termijn management mogelijk is en wat de rol van de politie hierbij kan zijn (ISN-nummer : 1784-5300).Jaargang 2010

Cahiers Politiestudies (december 2010), 2010/4, n° 17 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Evidence-Based Policing

Editoren : Eveline De Wree, Elke Devroe, Wim Broer, Peter Van der Laan

In het domein van politie en justitie groeide de laatste jaren meer aandacht voor een ‘evidence-based’ beleid. Dit houdt in dat er voldoende ‘evidence’ moet worden ontwikkeld, door het verrichten van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Ook moet deze ‘evidence’ een vertaling vinden naar praktijk en beleid. Dit Cahier bespreekt de mogelijkheden, moeilijkheden en toekomstige uitdagingen van ‘evidence-based policing’ in België en Nederland. De lezer vindt een algemeen gedeelte, waar de wisselwerking tussen de vraag- en aanbodzijde van ‘evidence-based policing’ wordt gegeven. Tevens komt de vertaling van kennis naar beleid aan bod (kennistransfer en kennisbenutting). In een tweede gedeelte wordt aan de hand van cases een waaier aan specifieke toepassingen van evidence-based beleid belicht (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2010), 2010/3, n° 16 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Policing in Europe (engelstalig)

Editoren : Antoinette Verhage, Jan Terpstra, Piet Deelman, Eddy Muylaert, Patrick Van Parys

The past decades have witnessed the rapid development of the transnationalisation of policing. Increasingly, types of cooperation, information-exchange and contacts between national police organizations, both formal and informal, take place. In this Cahier, we aim to answer several questions. Firstly, we aim to examine and analyze the types of cooperation between police organizations in Europe. Secondly, we will shed some light on the impact of this transnationalisation on the development of police service in different European countries. This last subject will be studied by looking at two police models (“community policing” and “plural policing”), that have gained international attention, but often very diverse national interpretations (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2010), 2010/2, n° 15 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Policing Multiple Communities

Editoren : Frank Bovenkerk, Marleen Easton, Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers

In dit Cahier komen de implicaties voor het politiewerk in de samenleving van vandaag en morgen aan bod. De samenleving wordt gekenmerkt door een diversiteit aan gemeenschappen die niet langer te vatten zijn in territoriale en geografische omschrijvingen. Er dienen zich nieuwe vormen van gemeenschappen aan, die voor zowel beleids- als terreinmensen onzichtbaar zijn en daardoor onderbenut blijven. Dit Cahier bestudeert het effect van het geloof in de gemeenschapsgerichte buurtbenadering. Doet er zich geen tunnelblindheid voor nieuwe evoluties in onze samenlevingen voor? (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2010), 2010/1, n° 14 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Politieleiderschap

Editoren : Lieselot Bisschop, Kees Buijnink, Sofie De Kimpe, Mirko Noordegraaf

Politieleiders zijn zowel managers van een onderneming als hoofd van een publieke organisatie die niet los kan worden gezien van de democratische context waarin de politie functioneert. Politieleiders staan tussen de organisatie en de omgeving in, op een kruispunt van belangen. Dit Cahier geeft aandacht aan politieleiderschap in het algemeen en de korpschef is het bijzonder. De resultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar het profiel en de evaluatie van de korpschefs van de Belgische lokale politie, krijgt in dit Cahier een plaats. Tevens vinden bijdragen over rekrutering, selectie, ontwikkeling en evaluatie van politieleiders en hogere publieke leidinggevenden een plaats en wordt een toekomstvisie voor politieleiderschap geschetst (ISN-nummer : 1784-5300).