WEBINAR - live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag 16 december 2021
Het beeld van de politie en van politiewerk wordt overwegend bepaald door de politie in de grootstedelijke context.

In Nederland komt dit o.a. tot uiting in de beschikbare middelen voor de politie die vooral naar de stedelijke gebieden zijn gegaan. Dit heeft geleid tot onder meer de sluiting van lokale politiebureaus, aanzienlijke vermindering van openingstijden, terugtrekken van de politie in rurale gebieden en sterk toenemende aanrijtijden buiten de steden.
Daarnaast is de organisatie van de Nationale Politie sterk geënt op stedelijke kernen, ook in bestuurlijke zin. Het gaat vaak om werkwijzen en standaarden die vaak meer passen bij de grootstedelijke aanpak en problematiek dan bij die van de dorpen en het buitengebied.

Omdat de politie in België dan weer een fijnmaziger organisatievorm heeft met zijn lokale politiezones, is de vergelijking tussen de Nederlandse en Belgische situatie relevant. Om de verschillen te duiden wordt vooral gefocust op de basisfunctionaliteiten die elk politiekorps moet aanbieden aan de bevolking. Moet België naar een schaalvergroting om de kloof tussen het politieaanbod in de grote steden en het platteland te beperken?

In dit Webinar komt de vraag aan de orde in hoeverre politie op het platteland ‘anders’ is dan de politie in de grootstedelijke context.

WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 61 'Rurale politie' (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten bij rurale politie blootgelegd door een van de auteurs van Cahier 61.


Programma


13.30     Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina


13.35 – 13.45 "Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier “Rurale politie” (Cahier 61) en dagindeling

Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies


13.45 – 14.05 “Hoe de politie verdween uit onze dorpen (en wat daarvan over is): veranderingen in politie en politiewerk op het Nederlandse platteland "

Jan Terpstra, emeritus hoogleraar criminologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
  • Over een periode van enige decennia heeft de politie in Nederland zich stap voor stap teruggetrokken van het platteland. Van een fijnmazig georganiseerde, zichtbaar aanwezige politie is in Nederland weinig meer over. Toch blijven politie en politiewerk op het platteland deels een eigen karakter houden. Politiemensen die al lange tijd werkzaam zijn op het platteland zien de toekomst van hun werk vaak somber in. Zij vrezen dat van een goede informatiepositie op de duur weinig zal overblijven. Signalen van allerlei problemen die zich voordoen op het platteland, vragen echter om een politie die juist stevig is geïntegreerd in de lokale plattelandssamenleving.

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen 


14.20 - 14.40 "Reactie op de bijdrage van Jan Terpstra vanuit de Nederlandse politie"

Kees Bangma, programma Vernieuwend Werken Nederlandse politie verantwoordelijk voor de invoering van nieuw politieonderwijs in de eenheid Midden-Nederland

Volken Timmerman, zelfstandig organisatieadviseur verbonden aan programma Vernieuwend Werken

  • In de afgelopen jaren hebben diverse politieteams in Nederland geprobeerd de verankering in het eigen gebied de versterken. Daaronder diverse teams op het platteland. In overleg met burgers en samenwerkingspartners proberen ze politiewerk te realiseren dat passend is in de eigen omgeving. In de beweging Vernieuwend Werken zijn principes en aanpakken ontwikkeld waarmee een team zelf meer invloed heeft op een wijze van organiseren die aansluit bij de verwachtingen van de eigen lokale omgeving. Het eigenaarschap voor goed politiewerk van politieprofessionals wordt hiermee vergroot. Dat sluit direct aan bij de ambitie van de Nederlandse politie om politiemensen meer professionele ruimte te geven. De praktijk blijkt echter weerbarstig te zijn. Het systeem is veelal sterker dan de ambitie.

14.40 – 15.00 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


15.00 – 15.10  Pauze


15.10 – 15.30   Ruraal politiewerk en schaalvergroting in België"

Kris De Povere, korpschef Politiezone Kouter
  • Bij het ontstaan van België waren de plattelandsgemeenten ruimschoots in de meerderheid. De politiewerking was hier grotendeels op afgestemd. Na de fusies in de 2e helft van de 20e eeuw veranderde het karakter van heel wat plattelandsgemeenten en ontstonden verschillende centrumsteden. Door het verschil in groei tussen de centrumsteden en de plattelandsgemeenten ontstond er langzaam een spreidstand bij de politieorganisatie. De politiehervorming tijdens de eeuwwisseling heeft gepoogd hier een antwoord op te bieden, maar is dit nog voldoende? Aan de hand van een observatie van de basisfunctionaliteiten en organisatiekenmerken worden de verschillen blootgelegd.

15.30 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


15.40 – 16.00   “Het verschil in appreciatie van de burger tussen stadspolitie en politie op het platteland ”
Wim Hardyns, docent criminologie, vakgroep Criminologie, strafrecht en Sociaal Recht, IRCP, Universiteit Gent en en gastprofessor veiligheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen

  • Buurten, gemeenten, politiezones kennen een verschillend niveau van verstedelijking. We bekijken in welke mate ervaringen, percepties en belevingen van burgers met betrekking tot lokale veiligheid van elkaar verschillen voor verschillende gemeentetypen, met name woongemeenten, landelijke gemeenten, economische gemeenten en verstedelijkte gemeenten. Meer specifiek belichten we (1) slachtofferschap en gepercipieerde criminaliteit, (2) onveiligheidsbeleving, (3) gepercipieerde collectieve weerbaarheid, en (4) de relatie met de politie.

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting   

Wim Hardyns


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag, 16 december 2021

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het boek Cahier Politiestudies nr. 61  'Rurale politie' (t.w.v. 43,95 euro)

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.


VRIJ BESCHIKBARE POWERPOINTS: 

Rurale Politie - Elke Devroe.pdf
Rurale Politie - Jan Terpstra.pdf
Rurale Politie - Bangma en Timmerman.pdf
Rurale Politie - Kris De Povere.pdf
Rurale Politie - Wim Hardyns.pdf