WEBINAR 'Politie en nieuwe spanningen'
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, dinsdag 16 mei 2023INSCHRIJVEN: KLIK HIER


Dit thema is brandend actueel.
Polarisatie en ongenoegen onder de bevolking leidt tot nieuwe spanningen in de samenleving en protesten tegen overheidsbeleid. Het gaat over thema’s als klimaat (het stikstofdossier), zorg, energie, dierenwelzijn, racisme en – niet in de laatste plaats – de coronapandemie.

Deze protesten uiten zich in legitieme en regulier geplande demonstraties. Maar ook in schijnbaar uit het niets opkomende acties: mede door gebruik van sociale media worden in een mum van tijd hele groepen mensen gemobiliseerd. Daarbij treedt meer dan eens vermenging op met verschillende extremistische acties.

Deze nieuwe maatschappelijke spanningen stellen de nodige vragen aan het politieoptreden:
• Wat kan de intelligencepositie en het handelingsperspectief van politie zijn?
• Hoe heeft de politie zich te verhouden tot polariserende tendensen en tot politiek en bestuur?
• En tot slot: hoe gaat politie om met interne manifestaties van deze nieuwe spanningen?

WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het boek 'Politie en nieuwe spanningen' (Cahier 67, Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd, enkele dagen voor aanvang van het webinar. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten inzake nieuwe spanningen blootgelegd door een van de auteurs van Cahier 67.


Programma


13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina


13.35 – 13.45 Voorstelling Cahierwerking, gast-editoren Cahier 67 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies 


13.45 – 14.05 The good, the bad and the silent government. Knelpunten en kansen voor een lokale depolarisatiestrategie
Maarten De Waele, coördinator Local Prevention of Violent Extremism bij Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

  • Wij versus zij. Twee partijen die onvermijdelijk tegenover elkaar staan en elkander voeden met brandstof in een dynamiek van polarisatie. Deze dynamiek kent verschillende rollen. Sommige actoren staan op de barricade en eisen door een (digitale) luidspreker een stem. Andere actoren staan “in het midden” omwille van een zekere professionele onpartijdigheid en komen vaak onvoldoende aan bod in het debat. Als we hen al horen riskeren ze vaak te verzanden in een rol als zondebok. Deze lezing schetst de voor lokale besturen meest kritieke maatschappelijke spanningsvelden, de grootste belemmeringen om het tij te keren en de mogelijkheden om de spanningsvelden te counteren.


14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


14.20 – 14.40 Georganiseerde wanorde. De remake van de lappendeken van "nieuwe" sociale spanningen

Paul Ponsaers, Emeritus Hoogleraar Criminologie, UGent, lid van de Editorial Board Cahiers Politiestudies

  • Wat is georganiseerde wanorde? Deze lezing schetst de bredere sociale en politieke context van dit fenomeen. Er wordt veel verwacht van de overheid in deze complexe problematiek en de burger heeft niet altijd even goed door dat die overheid niet alles kan remediëren en voor elk onzeker gevoel een oplossing bieden. Daardoor ontstaat soms een anti-overheidsreflex, waarbij de burger grijpt naar eigengereid handelen en zich volledig tegen de staat keert. De lezing gaat dieper in op een aantal concrete illustraties van anti-overheidsextremisme, die als een vorm van terrorisme kunnen beschouwd worden.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


14.55 – 15.05   Koffiepauze


15.05 – 15.25 Nieuwe spanningen in het opbouwen van een intelligence positie voor openbare orde
Reinder Doeleman, Nationale Politie Nederland
Mariëlle den Hengst, Projectleider RTI-lab Politie en senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving

  • In de huidige snelle maatschappij worden grote groepen gelijkgestemden gemobiliseerd door het gebruik van sociale media. Sociale media zorgen voor de noodzaak aan veranderingen in de handhaving van openbare orde. Niet zozeer op straat, maar wel in het opbouwen van een intelligencepositie. Vooral waar het gaat om de combinatie van (informatie uit) sociale media met heimelijk ingewonnen informatie bij informanten. Het gebruik van sociale media leidt tot nieuwe spanningen en vraagstukken voor de politie. Deze vraagstukken spelen ook bij nieuwe mogelijkheden zoals makkelijker meelezen met wat er in groepen wordt besproken. Deze lezing licht deze nieuwe spanningen toe.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


15.40 – 16.00 Protest in Coronatijd. Kijken naar maatschappelijke onrust en rellen.
Hans Moors, onderzoeker en directeur-eigenaar van onderzoeks-, advies- en participatiebureau EMMA, Experts in Media en Maatschappij

  • Deze lezing beschrijft het ongeloof en onbegrip die overheersen als in de zomer van 2020 in de Haagse Schilderswijk en het Utrechtse Kanaleneiland rellen uitbreken. Net als in de dagen na de ‘avondklokrellen’, als het tussen 23 en 27 januari 2021 onrustig is in 21 Nederlandse steden. De spreker verschaft inzicht in de achtergronden van de ordeverstoringen en schetst aanknopingspunten om escalerende maatschappelijke onrust bijtijds te signaleren. Waarom uit onvrede zich soms in ordeverstoringen (en soms niet)? Wat was de invloed van sociale media bij het ontstaan en verloop van de ongeregeldheden? Hadden we te maken met een nieuw fenomeen? Probeerden nieuwe groepen mensen, met andere motieven, of op een andere manier hun (politieke) claims te uiten tijdens de ongeregeldheden in de hete zomer van 2020 of rond de invoering van de avondklok?

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


16.15 – 16.30 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting. Bespreking van Cahier 67
Maarten De Waele, voornoemd.


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Dinsdag 16 mei 2023

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het boek 'Politie en nieuwe spanningen' (Cahier 67) enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro). (Officiële publicatiedatum: 15 mei).

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.INSCHRIJVEN: KLIK HIER

VRIJ BESCHIKBARE POWERPOINTS:

Spanningen - Elke Devroe.pdf
Spanningen - Maarten De Waele.pdf
Spanningen - Paul Ponsaers.pdf
Spanningen - Doeleman _denHengst.pdf
Spanningen - Hans Moors.pdf