WEBINAR 'Politie en strategie'
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag 28 september 2023INSCHRIJVING GESLOTEN


Een maatschappij in snelle ontwikkeling vraagt een politie die zich kan aanpassen, een flexibele politie. Dat houdt in dat de politieorganisatie in staat moet zijn om van strategie te veranderen op verschillende vlakken.

Dit webinar belicht de uitdagingen die steeds weer flexibiliteit vragen (technologie, nieuwe fenomenen, maatschappelijke evoluties). Als tegenhanger, komen de aanpassingen aan bod die dit met zich meebrengt - bijvoorbeeld in het kader van human resources management, strategie en aanpak. Bijzondere aandacht gaat naar de soms moeilijke spagaat tussen de nood aan ad-hoc oplossingen en het belang van het ontwikkelen van langetermijnvisies.

WEBINAR

Elke deelnemer krijgt het boek 'Politiële strategie' (Cahier 68, Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd, enkele dagen voor aanvang van het webinar. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten inzake nieuwe spanningen blootgelegd door een van de auteurs van Cahier 68.


Voorzitter: Dr. Elke Devroe - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

Moderator: Prof. Dr. Willy Bruggeman - Voorzitter Federale Politieraad België, voormalig plv directeur Europol


Programma


13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina


13.35 – 13.45 Voorstelling Cahierwerking, gast-editoren Cahier 68 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies 


13.45 – 14.05 Strategie opgeschaald. Tien jaar strategiseren bij de Nederlandse politie
Timo Kansil, Directeur operatiën van het Korps Nationale Politie

  • In deze lezing wordt het thema toegelicht. Waarom een Cahier wijden aan strategie en wat betekent strategie voor de politie? Tevens wordt geschetst hoe de Nederlandse politie de afgelopen tien jaar haar strategie heeft gevormd. Politie werd in Nederland naar een nationaal niveau opgeschaald. Daarom ligt het voor de hand dat ook de strategie werd opgeschaald. In welke mate en hoe dat heeft plaatsgevonden?

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


14.20 – 14.40 Een strategisch HR-beleid voor de Belgische politie

Dominique Van Ryckeghem, Directrice-Generaal middelenbeheer en de informatie (DGR), federale politie België en

Ann Massei, beleidsadviseur DGR, federale politie België

  • Deze lezing schetst de realisatie van de HRM-visie van de Geïntegreerde Politie, de ontwikkeling van het HR-beleid en de uitwerking van een aantal concrete HR-werven. De laatste jaren werd hier in België vooruitgang in geboekt. De leidende principes, “De mens achter de medewerker staat centraal, de beleidsvoorbereiding gebeurt evidence-based, vanuit een brede invalshoek en participatief”, worden concreet toegepast op een aantal werven: de rekrutering en selectie, politieonderwijs, loopbaanmanagement, leiderschap, diversiteit en inclusie. De lezing sluit af met een aantal kritieke succesfactoren.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


14.55 – 15.05   Koffiepauze


15.05 – 15.25  Is de Belgische politie flexibel genoeg?

Willy Bruggeman, Voorzitter federale politieraad België, voormalig plv directeur Europol

  • De Geïntegreerde Belgische Politie was al meerdere malen het voorwerp van organisatorische ingrepen. Vooral de federale politie lijdt onder aanhoudende besparingen. Het statuut en de regelgeving zijn complex en niet van aard om een dynamische respons te verzekeren op nieuwe problemen die zich aandienen. In de context van een snel evoluerende maatschappij is dit problematisch. Om een boutade te gebruiken: ‘De toestand is ernstig, maar niet hopeloos’. Deze lezing reikt handvatten aan om hieraan te verhelpen.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


15.40 – 16.00 Patriarchale politieleiders verspeelden geloofwaardigheid
Peter Klerks, Lector Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde aan de Nederlandse Politieacademie, raadadviseur bij het Openbaar Ministerie.

  • Deze bijdrage behandelt volgende punten: Bij het ontwerpen en bouwen van de Nationale Politie speelde de wetenschap geen rol. De korpsleiding onderschatte de complexiteit van de bestelhervorming. Dit resulteerde in onverantwoorde schaalvergroting, vervreemding en enorme stress bij bazen en professionals, falende strategische personeelsplanning, verzwakt politieonderwijs en verminderde operationele slagkracht. Machtsprocessen binnen en rond de politieorganisatie zijn ten onrechte niet gethematiseerd in de politiewetenschap. Falend leiderschap is binnen de politie een taboe.

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


16.15 – 16.30 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting. Bespreking van Cahier 68
Lodewijk Gunther Moor, editorial board Cahier Politiestudies en gasteditor.


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag 28 september 2023

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het bijhorende Cahier enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro). 

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.


BESCHIKBARE POWERPOINTS:

1 Strategie PPT_Elke Devroe.pdf
2 Strategie PPT_Timo_Kansil.pdf
3 Strategie PPT_Dominique Van Ryckeghem s.pdf
4 Strategie PPT_Willy Bruggeman.pdf
5 Strategie PPT_Peter Klerks.pdf
6 Strategie PPT_Lodewijk Gunther Moor.pdf
Tekst_Peter_Klerks_webinar Politie en Strategie 28 sept 2023.pdf