POLITIE EN RECHTSSTAAT IN EEN GEDIGITALISEERDE SAMENLEVING

WEBINAR - live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag 17 februari 2022INSCHRIJVEN :
VOLZET


De klassieke rechtsstaat is innig verbonden met de soevereine natiestaat. De essentie van de staat wordt gedefinieerd door het monopolie op het legitiem gebruik van geweld ‘binnen een bepaald gebied’. Daar staat door technologische ontwikkelingen de nodige druk op: informatie- en communicatietechnologie is in hoge mate grenzeloos en relativeert het belang van territorialiteit.

Dit werd reeds twee decennia geleden aan de orde gesteld in een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1998) “Staat zonder land”. In dat rapport werd aandacht gevraagd voor de gevolgen van informatie- en communicatietechnologie voor het handelingsvermogen van de staat, in het bijzonder waar het gaat om de handhaving van de rechtsorde. Wie nu kijkt naar de strategische agenda’s op het terrein van Justitie en Veiligheid ziet dat dezelfde vragen onverminderd urgent zijn. Er wordt de nodige aandacht aan de problemen rondom criminaliteit – waaronder cybercriminaliteit – maar veel minder aandacht aan de ondermijning van rechtstatelijke waarborgen. Het ontbreekt vaak aan toetsing door het openbaar ministerie, zaken komen niet altijd meer voor de (Europese) rechter, opsporingsbevoegdheden worden ingezet voor andere doelen, er is sprake van een vervaging tussen de politie- en de inlichtingenfunctie, etc.

Wat betekent dit alles voor de – feitelijke en gewenste/gevreesde – ontwikkeling van de politiefunctie?

Wanneer de politiefunctie in ruime zin wordt beschouwd biedt deze digitalisering ook belangrijke handhavingsopportuniteiten en efficiëntiewinsten voor de bijzondere inspectiediensten. Eén en ander kan op gespannen voet komen te staan met de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer die niet alleen door een Gegevensbeschermingsautoriteit wordt bewaakt maar ook door Toezichtcomités zoals het Comité dat in België werd opgericht in de schoot van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid en het Controle Orgaan op de Politionele Informatie (COC).

WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 62 'Politie en rechtsstaat in een gedigitaliseerde samenleving' (Gompel&Svacina Uitgevers) enkele dagen voor aanvang van het webinar per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten blootgelegd door een van de gasteditoren van cahier 62.


Programma


13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 "Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier 61 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 “Politiefunctie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving: waarover gaat het?”
Auke Van Dijk, Senior strategisch adviseur Korps Nationale Politie, Nederland, lid kernredactie Cahiers Politiestudies en lid gastredactie Cahier 62 (piloot)
  • De rechtsstaat staat in meerdere opzichten weer volop in de belangstelling. Enerzijds zijn er zorgen over de beheersbaarheid van (georganiseerde) criminaliteit en anderzijds zorgen over de staat die grondrechten van burgers schendt. Beide zorgen zijn sterk verbonden met digitalisering. Tegelijkertijd is er een veelheid van nieuwe vooral private spelers actief op de het veiligheidsdomein en ook daartoe dient de politie zich te verhouden. De centrale vraag in deze lezing is hoe dit krachtenveld te ordenen vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat.
14.05 – 14.25 "Nood breekt wet in besmette tijden: de rechtsstatelijkheid van de pandemiepolitie en pandemiewetgeving”
Paul De Hert, Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel

14.25 – 14.45 “Agenten zijn geen spionnen en spionnen zijn geen agenten”
Kenneth Lasoen, docent inlichtingen en veiligheid aan de Universiteit Antwerpen
  • Deze lezing behandelt de verwevenheid van intelligence met politiewerk en geeft een antwoord op de vraag ‘Is er vervaging van de grens tussen politie- en inlichtingenfunctie?’

14.45 – 15.15 Debat met de deelnemers

15.15 – 15.30   Koffiepauze

15.30 – 15.50 “Digitalisering van de sociale zekerheid en de impact op de handhaving door de arbeidsinspectie”
Philippe De Baets, ABVV Oost-Vlaanderen, lid kernredactie Cahiers Politiestudies en lid gastredactie Cahier 62
  • De digitalisering van de sociale zekerheid beoogt niet alleen een administratieve vereenvoudiging en efficiëntere dienstverlening maar ook fraudebestrijding en -vermijding. De COVID-19 pandemie versnelde dit proces en oefent een grote invloed uit op de inspectiepraktijk. De crisis van de volksgezondheid versterkte ook de wantoestanden in bepaalde sectoren. Inbreuken op arbeidsveiligheid en -gezondheid gaan vaak samen met andere inbreuken op de sociale wetgeving. Effectieve opsporing en inspectie op het terrein blijft noodzakelijk.

15.50 – 16.10 “Politie en rechtsstaat: kansen en bedreigingen”
Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar rechtsstaat aan de Radboud Universiteit
  • Is een nieuw frame voor de blik op het thema ‘politie en rechtsstaat’ gerechtvaardigd? Vanuit het perspectief ‘narcostaat Nederland?’ wordt die vraag voorzichtig ontkennend beantwoord. Maar vanuit het perspectief ‘diversiteit, digitalisering en privatisering’ is het antwoord luid en duidelijk bevestigend. Deze lezing licht deze nieuwe begrippen toe en bespreekt kansen en bedreigingen voor de politie en de rechtstaat in Nederland.
16.10 – 16.30 Debat o.l.v. moderatoren Elke Devroe en Philippe de Baets
Samenvatting en afsluitingWaar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag, 17 februari 2022

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u enkele dagen voor aanvang van het webinar het boek Cahier Politiestudies nr. 62  (t.w.v. 43,95 euro)

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.


VRIJ BESCHIKBARE POWERPOINTS:
Rechtsstaat - Elke Devroe.pdf
Rechtsstaat - Auke van Dijk.pdf
Rechtsstaat - Paul De Hert.pdf
Rechtsstaat - Kenneth Lasoen.pdf
Rechtsstaat - Philippe De Baets.pdf
Rechtsstaat - Ybo Buruma.pdf