Jaargang 2009

Cahiers Politiestudies (december 2009), 2009/4, n° 13 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Wat doet de politie?

Editoren : Isabel Verwee, Eddie Hendrickx, Frits Vlek

De gemeenschapsgerichte politiezorg werd het officiële denkkader in België, en de politie krijgt dus een brede dienstverlenende opdracht ten aanzien van de burger. Onderzoek toont aan dat de politie voor deze taak veel van haar middelen aanwendt en dat deze vormen van dienstverlening deel uitmaken van de lokale veiligheidsplannen. Anderzijds verwachten de overheden dat de politie veel investeert in de bestrijding van de zware vormen van criminaliteit. De vastgelegde prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan getuigen hiervan. De basispolitie besteedt echter slechts 20% van haar capaciteit aan deze laatste opdracht. Dit Cahier biedt een concreet antwoord op de vraag wat de politie nu eigenlijk doet (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2009), 2009/3, n° 12 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : De relatie in de keten tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank

Editoren : Miet Vanderhallen, Geert Vervaeke, Emma Jaspaert

In dit Cahier worden de horizontale, verticale en diagonale bindingen en knelpunten tussen politie, parket, onderzoeksrechter en zetel geduid. In het ganse proces van de strafrechtsketen zijn diverse actoren werkzaam i.f.v. het einddoel namelijk het leveren van een legitieme, efficiënte en effectieve strafvervolging en –uitvoering. Hoe deze actoren in interactie treden, wat de wettelijke bepalingen ter zake zijn en of dit op de werkvloer al dan niet tot problemen aanleiding is, maakt de kernprobleemstelling uit van dit Cahier (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2009), 2009/2, n° 11 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Restorative Policing (engelstalig)

Editoren : Joanna Shapland, Tony Peters, Bas van Stokkom, Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers

Describing and analysing restorative practices within policing shows how police work on the beat, in particular, offers a lot of valuable opportunities to react or respond to problematic anti-social behaviour. Restorative ways of dealing with these situations take place within the normal ambit of police peacekeeping, allowing officers to initiate problem-solving interventions and to deal with the problematic aspects of non-conforming behaviour as well, minimising its damaging social and material effects on victims. Actions to restore social order and to respond to victims’ complaints and points of view contribute, in a win/win approach, to early problem-solving interventions, which can avoid the use of the criminal justice system. Such an approach optimizes the synergy provided by careful community-oriented police action and promotes community and civic interests.
This volume describes and conceptualises the incorporation of these restorative practices within day-to-day policing in the Low Countries, together with some practices from England and Wales. Some restorative practices involve the police responding to criminal offences, but passing the case on for mediation to other agencies. In other situations, the police are much more active within the restorative process, taking the role of mediator themselves. So police may undertake mediation, refer cases to mediation and/or signpost the possibility of mediation to the parties, depending on the situation and the schemes in place in each town and country (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2009), 2009/1, n° 10 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Bestuurlijke Politionele Informatiestromen

Editoren : Gerwinde Vynckier, Marleen Easton, Sofie De Kimpe

Dit Cahier zet de politiële bestuurlijke informatiestromen in de kijker, waarbij de diverse facetten en/of problemen waar politie bij het beheer van informatie mee te maken heeft op verschillende niveaus (federaal, arrondissementeel, provinciaal en lokaal) aan bod komen. Naast de resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek naar bestuurlijke informatiestromen wordt dit Cahier aangevuld met bijdragen van professionelen uit diverse hoeken zoals het comité P en leidinggevenden binnen verschillende bestuurlijke en politiële niveaus (ISN-nummer : 1784-5300).Jaargang 2008

Cahiers Politiestudies (december 2008), 2008/4, n° 9 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Politiecultuur

Editoren : Alain Collier, Elke Devroe, Eddie Hendrickx

In dit Cahier wordt onderzocht of ook de cultuur binnen politie een verandering onderging, naast de structurele hervormingen. De geïntegreerde politie reikt de bakens aan voor een gemeenschapsgerichte politiezorg die dienstverlening aan de burger en transparantie en responsabilisering hoog in het vaandel draagt met de deontologische code als kwaliteitslabel. Dit Cahier biedt inzicht in de veelheid aan begrippen die beschreven worden wanneer over politie en cultuur wordt nagedacht.

 

Cahiers Politiestudies (september 2008), 2008/3, n° 8 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Veelplegers 

Editor : Fien Gilleir

De problematiek rond veelplegers wordt hier belicht aan de hand van de resultaten van een onderzoek waarbij o.a. gepeild werd naar de recidive van veelplegers na het volgen van een intensieve ambulante begeleiding. Politionele statistieken, bespreking van een atypisch daderprogramma en een bijdrage over de situatie in Nederland biedt nog meer stof tot nadenken.

 

Cahiers Politiestudies (mei 2008), 2008/2, n° 7 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Het analyseren van de geloofwaardigheid van verhoren

Editoren : Lotte Smets, Aldert Vrij

Verschillende leugendetectiemethoden worden gepositioneerd tegenover enerzijds het huidig recherchewerk en, anderzijds, de diverse weten-schappelijke ontwikkelingen omtrent ‘het verhoor’. Hiertoe wordt de utiliteit en de effectiviteit van dergelijke technieken en tevens de kwaliteit van het politioneel dossier centraal gezet.

 

Cahiers Politiestudies (februari 2008), 2008/1, n° 6 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Intern Korpsbeheer - Financieel Management en Dienstorganisatie

Editoren : Mark Crispel, Sofie De Kimpe

Zowel financieel management als dienstorganisatie, beide essentiële onderdelen van het beleidsvoeringsproces binnen een politiekorps, komen uitgebreid aan bod. Analyses van de begroting van politiezones, de regelgeving inzake dienstorganisatie, case-study’s uit binnen- en buitenland, enz. belichten in dit Cahier twee thema’s die van fundamenteel belang zijn voor het welslagen van een beleidsgerichte cultuur binnen de lokale politiediensten.Jaargang 2007

Cahiers Politiestudies (december 2007), 2007/4, n° 5 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Politie en het gebruik van Geweld

Editor : Frank Hutsebaut

Dit Cahier betreft een bundeling van de teksten en een synthese van de debatten van de CPS-studiedag “Politie en het gebruik van geweld” en belicht vele dimensies: politieambtenaren zelf gerechtigd om geweld te gebruiken, maar ook soms zelf het slachtoffer van geweldgebruik door burgers. Zowel de regelgeving, rechtspraak, opleidings- en trainingsmodaliteiten als voorbeelden uit Nederland komen hier aan bod.

 

Cahiers Politiestudies (september 2007), 2007/3, n° 4 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Recherche - Verzelfstandigd of Geïntegreerd? 

Editoren : Elke Devroe, Johan Denolf, Eddy Hendrickx

In diverse bijdragen wordt hier op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag of de recherche de afgelopen jaren verzelfstandigd is of geïntegreerd kan genoemd worden. Zowel vanuit algemene invalshoeken als vanuit de beroepspraktijk wordt hierop ingezoomd en wordt een eigen visie weergegeven over deze thematiek.

 

Cahiers Politiestudies (mei 2007), 2007/2, n° 3 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Reassurance Policing- Concepten en Receptie

Editoren : Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor

Samen met de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) wordt hier het concept “Reassurance Policing” aan een kritische blik onderworpen, gelet dat het nog nergens is ingeburgerd in politiemiddens en voornamelijk gepercipieerd wordt als een nieuw ‘buzz-word’. Velen huiveren bij een dergelijk nieuw concept, maar dit woordje uitleg kan misschien toch een oplossing bieden …

 

Cahiers Politiestudies (februari 2007), 2007/1, n° 2 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Het opleidingsdebat heropenen- Op zoek naar concrete oplossingen

Editoren : Paul Ponsaers, Amy Verschraegen, Chris Eliaerts

Het maatschappelijk debat omtrent het politieonderwijs krijgt hier een nieuwe stimulans: met een pragmatische en concrete insteek en met oog op concrete realisaties worden verschillende discussiepunten belicht. De afstemming met het reguliere onderwijs, het tekort aan wetenschappelijk onderzoek om het politieonderwijs te onderbouwen en de verschillende verwachtingen die alle betrokken partners stellen aan de politieambtenaren komen allen aan bod in een publicatie die opnieuw stof tot discussie geeft.Jaargang 2006

Cahiers Politiestudies (december 2006), 2006/2, n° 1 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Wie is de Baas van de Lokale Politie? - Balans tussen COP en ingrijpende politietechnieken

Editoren : Sofie De Kimpe, Arne Dormaels, Eddy Hendrickx, Patrick Van Calster

Met de centrale vraag “Wie is de baas van de lokale politie?” als basis, wordt in het eerste deel van dit Cahier voornamelijk aandacht besteed aan de gezagsoverheden en hun onderlinge verhouding tot de lokale politieorganisatie. Het tweede deel van legt de focus op het politiefunctioneren, met het afwegen van gemeenschapsgerichte politiezorg tegenover politionele repressie als basis voor de discussie

 

Cahiers Politiestudies (september 2006), 2006/1, n° 0 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Het Kerntakendebat Continued

Editoren : Paul Ponsaers, Els Enhus, Frank Hutsebaut

Hier wordt een volledige weergave gegeven van enerzijds de teksten van de sprekers en anderzijds syntheses van de debatten die tijdens de studiedag “Het kerntakendebat en de politie” van het CPS werden gegeven. Dit wordt verder aangevuld met diverse bijdragen die het debat willen verdiepen vanuit andere standpunten of ervaringen zoals bv. administratieve afhandeling van milieuzaken.