Dirigent zonder muziekkorps

Nabeschouwing Webinar Europese Politiesamenwerking

vrijdag 21 mei 2021 09:14

 • Gisteren heb ik met veel belangstelling en interesse het webinar over Europese Samenwerking gevolgd. Interessante discussies en presentaties die de complexiteit van het samenwerken laten zien. Het ontbreken van een gezamenlijk visie en doelen was voor mij een opvallend gegeven. De visie om doelen, prioriteiten vanuit de ‘buitenkant’ te benoemen om deze volgens aan de ‘binnenkant’ uit te lopen en te voldoen aan de afspraken (convenanten). Hierdoor blijkt de informatie-uitwisseling ad-hoc te zijn en incidenteel gericht. Het voorbeeld van de aanslag in Utrecht is hierbij als casus behandeld waarbij sprake in van een opschalingsmodel van Lokaal, Nationaal, Europees naar Internationaal. Informatie-uitwisseling die nu vooral gebaseerd is op kennis en kennissen (‘netwerk’) waarbij de technieken niet op elkaar aansluiten en hierdoor veel kostbare tijd (inefficiënt) verloren gaat.
 • De vragen die ik gesteld heb (gemeenschappelijke visie en competenties) zijn behandeld. In mijn optiek is samenwerking een middel en geen doel op zich. Het is een mindset/ cultuurverandering die een actieve/ sturende rol van het management vereist. Plat gezegd: ‘Willen wij wel samenwerken’, geven wij hier dan ook sturing (aan) en welke prioriteiten (doelen) worden gesteld. Deze richtinggevende actoren bepalen de informatie-/ datastromen die hiervoor noodzakelijk zijn en technisch op elkaar afgestemd moeten worden. Samenwerken is geen methodiek, maar een proces dat sturing (prioriteiten) vereist aan de voorkant om een ‘overload’ te voorkomen. Met name Mw. De Bolle (Europol) zoomde hierop in.
 • Daarnaast heb je te maken met een complexiteit aan wet-/ regelgeving en complexere wordende wereld van de criminaliteit (digitaal). Dit kwam aan de orde in de presentatie van Prof. Dr. Vermeulen. Dit vereist competente medewerkers en management die meegroeien in deze ontwikkelingen. Het is dus belangrijk om organisatiedoelen voor het samenwerken en de competenties van de medewerkers te balanceren. Anders wordt het een dirigent zonder muziekkorps. Om dit te balanceren zijn verbindende factoren te identificeren. Samenwerken is dus meer dan wat mensen bij elkaar zetten. Dit is ook de conclusie van mijn MBA-afstudeerthesis. Samenwerken betekent onder andere het stellen van heldere doelen/ prioriteiten, competente medewerkers en management maar ook het identificeren van verbindende factoren. Samenwerken is geen vingerknip maar proces/ richting waarbij ‘zorgvuldigheid gaat voor snelheid’. Dat miste ik in de presentaties van gisteren. Het zijn uiteindelijk de medewerkers die het verschil (kunnen) maken.
 • Zonder structuur/ doelen geen passende informatie-/ datauitwisseling. Om dit te duiden gebruik ik een 6-actoren model waarbij de tandwielen in elkaar moeten draaien anders krijg je zand in de motor en verstoringen of verstoppingen. De actoren die met elkaar in balans gebracht moeten worden zijn: beleid (politiek/ visie), organisatie (integrale processen/ convenanten), kennis (competenties van de medewerkers/ management), techniek (data-/ informatiestromen), cultuur (‘zorgvuldigheid voor snelheid’) en omgeving (‘wet-/ regelgeving’).

Nogmaals mijn complimenten voor het uitstekende Webinar van gisteren, naar de volgende kijk ik uit.

Met vriendelijke groet,

Ben Schaar MBA
Informatie Manager
Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Informatie Management | Driebergen

WEBINAR - live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag 20 mei 2021Omdat problemen gemakkelijk over grenzen heen stromen, bestaat er in de Europese ruimte inmiddels een groot aantal maatregelen ter versterking van de grensoverschrijdende aanpak. Conform de aard van de Europese Unie zoeken deze maatregelen een balans tussen de activiteiten van lidstaten en het Europese niveau.

Daarnaast hebben deze maatregelen zich te verhouden tot het lokale niveau. Dat is immers de schaal waar de politie in grote mate haar verankering kent.
Europese politiesamenwerking is al met al het zoeken naar de goede samenhang tussen de verschillende schaalniveaus, die tegelijkertijd vanuit een eigen perspectief werken .

De centrale vraag in dit webinar is hoe die Europese samenwerking – als een leerstuk van multi-level governance – vandaag gestalte krijgt.

Dit wordt uitgewerkt aan de hand van vragen als:
 • Helpt Europese regelgeving bij een betere samenwerking tussen politiekorpsen, bijvoorbeeld in Euregio’s en ter deling van informatie?
 • Welke uitdagingen zijn er vandaag met betrekking tot samenwerking?
 • Hoe succesvol is de samenwerking tussen de Europese instituties Europol en Frontex en nationale en lokale politiekorpsen?
 • In welke mate vindt Europese politiesamenwerking buiten de Europese Unie plaats, zoals in derde landen en in vredesmissies?
 • Ontstaat er door Europese samenwerking een gedeelde opvatting over operationele concepten en over de aard van het politievak?


WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 59 'Europese Politiesamenwerking' (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Ter afsluiting wordt een korte samenvatting gegeven van de studiemiddag en pistes voor de toekomst aangereikt door een ervaringsdeskundige uit de politiepraktijk.


Programma


13.30     Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina


13.35 – 13.45 "Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier “Internationale politiesamenwerking” (Cahier 59) en dagindeling

Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies


13.45 – 14.05 “Vangnet, netwerk of korps? Hoe de Europese politie samenwerking te begrijpen?”

Timo Kansil, Waarnemend directeur operatiën van het Korps Nationale Politie, Nederland

 • Deze lezing gaat in op verschillende politiek-bestuurlijke beelden van Europese politiesamenwerking die van grote invloed zijn op operationele zaken zoals informatie-uitwisseling tussen landen, internationale onderzoeken en de taken van Europol.

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


14.20 – 14.40    “Nieuwste tendensen inzake internationale politiesamenwerking in Europa”

Prof. dr. Gert Vermeulen, Hoogleraar, Faculty of Law and Criminology, Department of Criminology, Criminal Law and Social Law, IRCP UGent

 • De internationale politiesamenwerking in Europa is aan een doorstart bezig, te midden van de uitdagingen van vandaag: elektronische bewijsgaring, dataretentie, big data, en samenwerking met private partners. De spreker houdt deze evoluties kritisch tegen het licht, met bijzondere aandacht voor de rol en groeiende operationaliteit van Europol, die met de in december 2020 voorgestelde aanpassing van de Europol-verordening mogelijk nog verder wordt versterkt.”

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


14.55 – 15.05     Pauze


15.05 – 15.25  “Nieuwe evoluties in de internationale politiesamenwerking en hun invloed op het concrete politiewerk”

Peter De Buysscher, Eerste hoofdcommissaris, Directeur van de directie van de internationale politiesamenwerking van de Belgische federale politie (CGI)

 • Internationale politiesamenwerking is een kerncompetentie voor het politiewerk geworden. Deze samenwerking is onderhevig aan constante evoluties, zowel op een nationaal als op een Europees niveau. De internationale signaleringen worden continu geoptimaliseerd net als de mogelijkheden van de internationale informatie-uitwisseling, en deze vorm van samenwerking kan steeds dichter ‘op het terrein’ worden uitgevoerd. Een op til staand nieuw Benelux-politieverdrag, de Brexit en nieuwe Europese initiatieven hebben allen hun invloed op het concreet grensoverschrijdend politiewerk.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


15.40 – 16.00   "Catch me if you can. Europol en de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme: Internationale politiesamenwerking vandaag en morgen"
Catherine De Bolle, directeur Europol

 • Europol werd geboren in 2000 in navolging van de European Drugs Unit. Sinds 2010 is Europol een Europees agentschap. Als de Europese Politiedienst heeft Europol zich ontwikkeld tot de grootste speler op het gebied van politionele informatie-uitwisseling en criminele analyse binnen Europa maar ook buiten de Europese grenzen. In 2020, werden meer dan 1 260 000 berichten verstuurd via Europols secure communicatiesysteem Siena. Europol heeft een uniek wettelijk kader gefocust op het bieden van steun aan nationale diensten doch is er vier jaar na de laatste wijzigingen al opnieuw nood aan wijzigingen in het wettelijk kader. Het crimineel landschap evolueert, de politionele aanpak evolueert evenals de behoeften van gegevensverwerking, wat wijzigingen van het wettelijk kader dan ook noodzakelijk maken.

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting   

Peter De Buysscher, gasteditor Cahier 59.


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag, 20 mei 2021

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: gratis exemplaar per post ontvangt u het boek Cahier Politiestudies nr. 59 'Europese Politiesamenwerking' (t.w.v. 43,95 euro)


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.Vrij beschikbare powerpoints:

Europese Pol Samenwerking - Elke Devroe.pdf
Europese Pol Samenwerking - Timo Kansil.pdf
Europese Pol Samenwerking - Gert Vermeulen.pdf
Europese Pol Samenwerking - Catherine De Bolle.pdf
Europese Pol Samenwerking - Peter De Buysscher.pdf